หน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละแผนก แบ่งออกเป็น

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และ วิทยาเขตรังสิต

 1. ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
 2. ควบคุมดูแลการใช้โสตทัศนูปกรณ์
 3. ซ่อมแซม และบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์
 4. ออกแบบ และกำหนดคุณสมบัติโสตทัศนูปกรณ์
 5. ส่งเสริม และให้คำแนะนำการใช้โสตทัศนูปกรณ์
 1. ผลิตโสตทัศนวัสดุการศึกษา
 2. ผลิตรายการโทรทัศน์
 3. ผลิตรายการวิทยุ
 4. ผลิตบัตรจากเครื่องคอมพิวเตอร์
 5. ทำสำเนาเทปเสียง เทปโทรทัศน์ และ แผ่นซีดี
 6. งานออกแบบและผลิตสื่อการสอนอื่น ๆ 

สภาพแวดล้อมพื้นฐาน (Assets)

     ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา มี เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่สาคัญในการให้บริการและปฏิบัติงาน ดังนี้

 1. โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียนทุกห้อง และประจำห้องประชุมขนาดใหญ่ทุกห้อง ทั้ง 2 วิทยาเขต ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง LCD Projector เครื่อง Visualizer จอรับภาพ และระบบเสียงภายในห้อง
 2. อุปกรณ์ระบบ Video Conference เพื่อใช้ในการประชุมระหว่างวิทยาเขต และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
 3. ระบบเสียงตามสาย เครื่องเสียงเคลื่อนย้าย เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook แอลซีดีทีวี เครื่องฉายภาพ
 4. กล้องถ่ายวีดิทัศน์ และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เช่น ขาตั้งกล้อง ไมโครโฟนไร้สาย ฯลฯ
 5. ห้องถ่ายทาวีดิทัศน์ ห้องตัดต่อ ห้องอัดเสียง พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย
 6. โปรแกรมในการผลิตสื่อการสอน Aculearn และโปรแกรมในการตัดต่อวีดิทัศน์