Home ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ.2537

ได้รับอนุมัติให้ก่อตั้งแผนกเทคโนโลยีการศึกษา จากการที่คณาจารย์ได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้สื่อประกอบการสอนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแต่เดิมการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของฝ่ายอาคารสถานที่ โดยโอนย้ายโสตทัศนูปกรณ์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมาอยู่ในความรับผิดชอบของแผนกเทคโนโลยีการศึกษา ตั้งอยู่ที่อาคาร 2 ชั้น 2 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และอาคาร 5 ชั้น 3 วิทยาเขตรังสิต

พ.ศ.2538

แต่งตั้งหัวหน้าแผนกเทคโนโลยีการศึกษา และย้ายสังกัดบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายอาคารสถานที่มาสังกัดแผนกเทคโนโลยีการศึกษา

พ.ศ.2540

ได้ย้ายที่ทำการวิทยาเขตรังสิตจากอาคาร 5 ชั้น 3 มาอยู่อาคาร 3 ชั้น 3

พ.ศ.2543

ได้ย้ายที่ทำการวิทยาเขตรังสิตจากอาคาร 3 ชั้น 3 มาอยู่อาคาร 1 ชั้น 1

พ.ศ.2546

ได้ย้ายที่ทำการวิทยาเขตรังสิตจากอาคาร 1 ชั้น 1 มาอยู่อาคารศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน

ปัจจุบัน ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน เป็นศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 แผนก ได้แก่ แผนกโสตทัศนูปกรณ์วิทยาเขตกล้วยน้ำไท แผนกโสตทัศนูปกรณ์วิทยาเขตรังสิต และแผนกผลิตสื่อ

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

Techno_K

วิทยาเขตรังสิต

technoRangsit