VISION1
  1. เพื่อเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานด้านวิชาการ
  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้คาแนะนำการใช้และการผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ
  3. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการผลิตสื่อ เพื่อสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
  4. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้โสตทัศนูปกรณ์ภายในมหาวิทยาลัย
  5. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ประสานงานในเรื่องการบำรุง ซ่อมแซมให้สื่อต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยไปสู่สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในระดับสากล

S : Service Mind จิตบริการ
M : Marvelous ทำงานแบบมืออาชีพ
I : Innovation วิทยาการใหม่ ๆ
L : Love Harmony รักสามัคคี
E : Excellence มีความเป็นเลิศ

สมรรถนะหลักของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา คือความเชี่ยวชาญในการบริหาร และจัดการการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ตลอดจนการผลิตสื่อโสตทัศน์ 

  1. พัฒนาการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ผลิตสื่อ ทั้งในด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการนาเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ปรับปรุงการบริหารงานภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย