Home การจัดการความรู้ สอนได้มากขึ้น กังวลกับเทคโนโลยีน้อยลง ด้วย Classroom By Google

สอนได้มากขึ้น กังวลกับเทคโนโลยีน้อยลง ด้วย Classroom By Google

Classroom เป็นเครื่องมือใหม่ใน Google Apps for Education ที่ช่วยให้ครูสร้างและจัดระเบียบงานได้รวดเร็ว ให้ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ และสื่อสารกับนักเรียนในชั้นได้สะดวก ได้รับการออกแบบด้วยการทำงานร่วมกับครู เพื่อให้ครูสามารถประหยัดเวลา จัดระเบียบการเรียนการสอนและปรับปรุงการสื่อสารกับนักเรียน

สนใจทดลองใช้งานได้ที่ https://classroom.google.com/signup