Home หน่วยงานภายนอกดูงาน ศทศ. ดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการและวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการและวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

อาจารย์พันธมิตร  คุณศรีรักษ์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา และอาจารย์นฤเทพเทียมพันธ์ หัวหน้าแผนกบริการทัศนูปกรณ์กล้วยน้ำไท พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับ
คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการและวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ดูงานการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม  2557 ณ ห้อง BU-SEM 1 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท