หน่วยงานภายนอกดูงาน ศทศ.

0 1890
อาจารย์พันธมิตร  คุณศรีรักษ์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับบุคลากรด้านบริหารจัดการการเรียนการสอนและห้องประชุม กองอาคารสถานที่ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในโอกาสที่มาดูการดำเนินงานด้านโสตทัศนูปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งระบบการจองห้องของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมปองทิพย์ 2 อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ปองทิพย์  โอสถานุเคราะห์ ชั้น 9 วิทยาเขตรังสิต

0 1199
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 13:30 น. เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวง ดูงานการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาด้านโสตทัศนูปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในอาคาร BU Diamond ณ ห้อง A3-405 วิทยาเขตรังสิต
ADKM
PRAculearn
ebook
unitinbu
mybu_1