หน่วยงานภายนอกดูงาน ศทศ.

0 1579
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 13:30 น. เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวง ดูงานการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาด้านโสตทัศนูปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในอาคาร BU Diamond ณ ห้อง A3-405 วิทยาเขตรังสิต

0 2198
อาจารย์พันธมิตร  คุณศรีรักษ์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา และอาจารย์นฤเทพเทียมพันธ์ หัวหน้าแผนกบริการทัศนูปกรณ์กล้วยน้ำไท พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการและวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ดูงานการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม  2557 ณ ห้อง BU-SEM 1 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
ADKM
PRAculearn
ebook
unitinbu
mybu_1