หน่วยงานภายนอกดูงาน ศทศ.

0 2247
อาจารย์พันธมิตร  คุณศรีรักษ์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา และอาจารย์นฤเทพเทียมพันธ์ หัวหน้าแผนกบริการทัศนูปกรณ์กล้วยน้ำไท พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการและวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ดูงานการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม  2557 ณ ห้อง BU-SEM 1 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

0 2895
อาจารย์พันธมิตร  คุณศรีรักษ์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับบุคลากรด้านบริหารจัดการการเรียนการสอนและห้องประชุม กองอาคารสถานที่ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในโอกาสที่มาดูการดำเนินงานด้านโสตทัศนูปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งระบบการจองห้องของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมปองทิพย์ 2 อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ปองทิพย์  โอสถานุเคราะห์ ชั้น 9 วิทยาเขตรังสิต
ADKM
PRAculearn
ebook
unitinbu
mybu_1